ilustrační obrázek

Všeobecné podmínky a provozní řád herny a kavárny Bimbo

Vstup do prostoru, doprovod a dohled nad dětmi

Dětská herní část je určena pro děti ve věku 1 — 12 let (do 140cm) a je rozdělena do zón podle věku dítěte a jeho využití. Herna 1 pro děti ve věku 5- 12 let (celá herní konstrukce včetně trampolíny), Herna 2 je určena pouze pro děti 1 – 3 let pouze za přítomnosti doprovodu.

Herní zařízení a hračky se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu. Dětské hřiště je určeno pro pohyb a hru, což vyžaduje ohled a vzájemný respekt návštěvníků.

Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi a nezodpovídá za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným nebo riskantním chováním. Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu. Osoby doprovázející děti upozorňujeme na to, aby důsledně vykonávaly svou povinnost dohledu. Salta jsou vzhledem k velkému riziku zranění přísně zakázána!

Doprovázející osoby jsou povinny dohlížet na doprovázené děti přítomné v hale tak, aby nedocházelo k poškození zařízení a náčiní a vzniku úrazů. Doprovázející osoby odpovídají za chování dětí ve vztahu k zařízení herny i ve vztahu k ostatním dětem a osobám přítomným v hale.

Nedodržení pravidel herny a agresivní chování dětí v herním prvku i mimo něj opravňuje personál k vykázání návštěvníka z herny bez nároku na vrácení vstupného.

Do zóny herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je nutné mít ponožky, nejlépe protiskluzové. Doporučujeme, aby děti měly oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi. Z důvodu předcházení úrazům je při vstupu do herní konstrukce zakázáno mít u sebe nebo na sobě šály, šátky, šperky, přezky nebo jiné ostré předměty, dlouhé vlasy by měly být sepnuty.

Do zóny herny je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo, nápoje, sladkosti, jakož i nádoby a obaly je obsahující; jakákoliv konzumace včetně žvýkaček a bonbónů (nebezpečí vdechnutí) je v celé zóně herny zakázána. Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček a ostatního občerstvení je povolena pouze v prostorech kavárny a salónků. Kavárnou se rozumí prostor s občerstvovacími stolky se židlemi mimo herní zóny.

K zajištění vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních dětí není dovoleno v celém prostoru hřiště používat vlastní hračky. Malá jezdítka a vozítka jsou určeny výhradně pro děti. Je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé, volné nebo ostré předměty (platí to např. i pro nové dárky k narozeninám).

Je zakázáno lezení po sítích herního modulu (zevnitř i zvenku) a lezení nahoru po skluzavkách (proti směru skluzu). Upozorňujeme také na nebezpečí, které může vzniknout z tkaniček u triček a mikin.

Doprovázející osoby mohou na vlastní nebezpečí vstoupit se svými dětmi do herní konstrukce, přičemž pro ně platí stejná pravidla jako pro děti. Návštěvník při použití všech zařízení objektu a herny odpovídá za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.

Všeobecné provozní podmínky herny a kavárny

Veškeré připomínky a závady týkající se provozu v hale mohou návštěvníci sdělit našim pracovníkům. Personál musí být informován o veškerých úrazech a nehodách. Je způsobilý poskytnout první pomoc a je pro tento případ vyškolen.

Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel zamezit přístupu dalších návštěvníků, pak bude nutné počítat s čekací dobou. Návštěvníci musí uposlechnout pokynu obsluhujícího personálu a vyčkat na uvolnění kapacity.

Návštěvník odpovídá za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem a za škody způsobené jiným návštěvníkům při použití všech zařízení haly (např. herních a sportovních přístrojů, skákadel, skluzavek a sanitárních zařízení).

Respektujte pokyny personálu, v případě nedodržení pokynů je personál oprávněn návštěvníka z herny vykázat bez nároku na vrácení vstupného, dále si provozovatel vyhrazuje právo zamezit bez dalšího vstupu osobám, jejichž zjev a jednání vzbuzují pohoršení nebo pochybnosti o jejich způsobilosti řádně dohlížet na doprovázené děti (např. pod zřejmým vlivem alkoholu, omamných a psychotropních nebo jiných návykových látek, ve znečištěném oděvu nebo jinak zanedbaného zevnějšku). Provozovatel je oprávněn takové osoby z herny vykázat nebo požádat o jejich vykázání Policii či Obecní policii. Každý nepovolený vstup či krádež budou neprodleně ohlášeny Policii ČR.

Do objektu je zakázán vstup osobám trpících nakažlivou nebo přenosnou chorobou, nevolností, nebo osobám v tzv. karanténě. Taktéž viditelně nemocné děti (rýma, kašel) nemusí být do herny vpuštěny. Pro desinfekci rukou použijte desinfekci umístněnou u hlavního vchodu.

V celém objektu dětského centra platí zákaz konzumace přinesených potravin a nápojů s výjimkou kojenecké stravy (kterou Vám rádi na přání ohřejeme) a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi. Není dovolen vstup dospělým osobám nedoprovázejícím děti ani samotným dětem bez doprovodu.

Celý areál je nekuřácký, platí zákaz kouření a zákaz vstupu se zvířaty (mimo asistenčních psů).

Prostor pro kočárky je vyhrazen před vchodem do herny pro nejmenší na "Parkovišti pro kočárky". Volně ložené cenné věci v kočárku si vezměte sebou. Za kočárky a věci uložené v nich provozovatel neručí.

Všeobecné provozní podmínky herny a kavárny

Všechny části a zařízení hřiště smí být používány pouze v souladu s jejich určením. Za bezpečnost jednotlivých zařízení ručí výrobce atrakcí svými certifikáty. Atrakce vyhovují bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelně kontrolovány. Herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu. Herní modul je certifikován jako bezpečný v souladu s českými předpisy a s předpisy Evropské unie týkající se „atrakcí a vybavení hřišť" (Norma ČSN-EN — 1176, 1-7 a ČSN—EN — 1177). Za bezpečnost atrakce ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty, atrakce je kontrolována a jsou na ní prováděny pravidelné revize.

Vstup do herny bez ohledu na užití jejího zařízení je zpoplatněn dle Ceníku. Zaplacením vstupného se návštěvník zavazuje dodržovat tento provozní řád. Povinnost dodržovat provozní řád mají i osoby, kterým nevznikla, podle platného ceníku povinnost k úhradě vstupného, jakož i veškeré osoby, které do herny vstoupily bez zaplacení vstupného, přičemž jejich závazek k dodržování provozního řádu vzniká vstupem do herny/kavárny. Provozní řád a platný ceník jsou zveřejněny u vstupu do herny a v prostorách recepce a dále na internetových stránkách provozovatele.

Nalezené věci budou uloženy v recepci a nebudou-li vyzvednuty do 7 dnů, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonnými podmínkami.

Pořizování obrazových záznamů jiných než doprovázených dětí je možné pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce. Fotografování a natáčení pro profesionální účely nebo pro sdělovací prostředky je možné pouze po předchozím povolení vedení společnosti provozující hernu.

Výkresy, práce dětí mohou být vystaveny na webu či v prostorách herny/kavárny.

Prostor herny je z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví dětí monitorován kamerovým systémem.

Všeobecný provoz v centru nebo v částech zařízení může být dočasně omezen. Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny. Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí. Vedení společnosti si vyhrazuje právo na změnu provozní řádu bez předchozího upozornění.

Provozovatel herny a kavárny

Bimbo Club s.r.o.

IČO: 19899475

Spisová značka: C 51249/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem

Sídlo: Pokratická 185/10, Pokratice, 412 01 Litoměřice

Provozní řád platný od 21.09.2020. Tento Řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků dětského hřiště, a proto jej musí jeho návštěvníci bezpodmínečně dodržovat.

ilustrační obrázek

© bimbo-cafe.cz 2024
Tvorba stránek onkardesign.cz